GDPR

Zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je:

KČT, odbor Klub přátel a milovníků výletů Praha, se sídlem Pod Kavalírkou 300/4, 150 00 Praha, IČO: 72059079 zapsané v spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 29470 (dále jen "Správce").

Kontaktní údaje správce jsou: Rudolf.Krause@seznam.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Hlavním úkolem správce je propagace turistiky a volnočasových aktivit

Jako správce zpracováváme osobní údaje následujících subjektů údajů:

1. Účastníků významných akcí KČT – KPMV

2. Sponzorů a podporovatelů KČT – KPMV

Údaje se zpracovávají dle potřeby ve formě: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail, případně specificky dle akce.

Osobní údaje mohou být zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě pověření správcem.

Při zpracování osobních údajů nedochází k úkonům rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na:

  • přístup k osobním údajům,
  • opravu osobních údajů,
  • výmaz osobních údajů (jestliže nebude dána zákonnost zpracování údajů, vymažeme je),
  • omezení zpracování osobních údajů (jestliže nebude dána zákonnost zpracování části údajů, vymažeme tuto část údajů),
  • přenositelnost údajů (na Vaši žádost Vám poskytneme Vaše údaje ve strukturovaném, snadno čitelném a běžném formátu)

Vaším právem je dále i vznést námitku proti zpracování. Požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení GDPR.

V případě jakýchkoli nejasností ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jakož i s žádostmi nebo námitkami nás kontaktujte na e-mailovou adresu: Rudolf.Krause@seznam.cz

Vaším právem je také obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mailová adresa: posta@uoou.cz,

V Praze dne 22. 5. 2019

Rudolf Krause

Předseda KPMV

Odbor KČT Praha č. 101 111

© 2023 Klub přátel a milovníků výletů Praha
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky